Menu Zamknij

DZIAŁANIE 3.7

DZIAŁANIE 3.7

TYTUŁ PROJEKTU:

Rozwój firmy  MK Mikro Energia Kazimierz Martychowiec poprzez wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie do oferty nowych produktów.

Cel:

Celem ogólnym projektu jest umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji palników z ruchomym rusztem.

Krótki opis projektu

Przedmiot projektu skupia się na zwiększeniu konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu – palnika z ruchomym rusztem przystosowanego do opalania pelletem gorszej jakości z przeznaczeniem do zastosowania przemysłowego. Nowowprowadzone palniki będą osiągały moc od 100 do nawet 500 kW.

Realizacja projektu możliwa będzie w oparciu o wdrożenie prac badawczych przeprowadzonych przez firmę MK Mikroenergia oraz inwestycje związane z zakupem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającej produkcję palnika. Wprowadzenie do oferty firmy nowego palnika przyczyni się do pozyskania nowych grup odbiorców zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, zwiększenia przychodów, co w sposób bezpośredni przełoży się również na zwiększenie zatrudnienia.

Prace wdrożeniowe będą prowadzone z udziałem jednostek nauko – badawczych, dzięki czemu nastąpi zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a ośrodkami badawczymi. Wzmocniony zostanie również potencjał badawczo – rozwojowy firmy (techniczny, kadrowy), co zaowocuje kolejnymi badaniami mającymi na celu opracowanie nowych rozwiązań w branży grzewczej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017.

Dofinansowanie z UE 140 327,32